25 آوریل , 2018
آلودگی

برنامه درخت کاری چین به منظور مبارزه گسترده با آلودگی هوا

برنامه درخت کاری چین به منظور مبارزه گسترده با آلودگی هوا چین به منظور مقابله با آلودگی جهانی هوا و افزایش سطح پوشش گیاهی ،۶۰ هزار […]