19 فوریه , 2018
mass-grave

باستان شناسان مکزیکی گوری دسته جمعی با قدمت ۲۴۰۰ سال کشف کردند!

کشف گوری دسته جمعی با قدمت ۲۴۰۰ سال ! اخیرا باستان شناسان مکزیکی موفق به کشف گوری دسته جمعی شده اند که قدمتی ۲۴۰۰ ساله دارد […]