26 آوریل , 2018
ارتباطات-عصبی

نقش تقویت ارتباطات عصبی در فرآیند یادگیری

نقش تقویت ارتباطات عصبی در فرآیند یادگیری در علم عصب شناسی اثبات شده است که هر چه بیشتر از مدارهای عصبی خاصی استفاده شود آن مدارها […]