25 فوریه , 2018
ربات

مشاغل آینده از آن ربات ها است!

یک پنجم مشاغل آینده متعلق به ربات ها است! جمعی از محققان انگلیسی با بررسی وضعیت فعلی مشاغل و نقش ربات ها در کاهش نیاز به […]