8 مارس , 2018
فرآیند Anaerobic-digestion

حل مشکل تغذیه در فضا با استفاده از فرآیند هضم بی هوازی!

با اینکه امکان زندگی در کرات دیگر هیجان انگیز به نظر میرسد ولی از میان برداشتن موانع پیش رو برای تحقق این امکان برای بسیاری از […]