۵ اردیبهشت , ۱۳۹۷
آلودگی

برنامه درخت کاری چین به منظور مبارزه گسترده با آلودگی هوا

برنامه درخت کاری چین به منظور مبارزه گسترده با آلودگی هوا چین به منظور مقابله با آلودگی جهانی هوا و افزایش سطح پوشش گیاهی ،۶۰ هزار […]